മധ്യകാല ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന യുദ്ധങ്ങൾ

Wars in medieval Indian History

മധ്യകാല ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ നടന്ന പ്രധാന യുദ്ധങ്ങൾ യുദ്ധം, നടന്ന വർഷം, വിജയി, പരാജിതൻ എന്ന ക്രമത്തിൽ

 • ഒന്നാം തറൈൻ യുദ്ധം – 1191 – പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ X മുഹമ്മദ് ഗോറി
 • രണ്ടാം തറൈൻ യുദ്ധം – 1192 – മുഹമ്മദ് ഗോറി X പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ
 • ചന്ദ്‌വാർ യുദ്ധം – 1194 – മുഹമ്മദ് ഗോറി X ജയ്ചന്ദ്
 • ഒന്നാം പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധം – 1526 – ബാബർ X ഇബ്രാഹിം ലോധി
 • ഖന്വ യുദ്ധം – 1527 – ബാബർ X റാണ സംഗ
 • ഗോഗ്ര യുദ്ധം – 1529 – ബാബർ X അഫ്ഗാൻ സേന
 • ചൗസ യുദ്ധം – 1539 – ഷേർഷാ സൂരി X ഹുമയൂൺ
 • കനൗജ് യുദ്ധം – 1540 – ഷേർഷാ സൂരി X ഹുമയൂൺ
 • രണ്ടാം പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധം – 1556 – അക്ബർ X ഹെമു
 • തളിക്കോട്ട യുദ്ധം – 1565 – ബാഹ്മനി രാജ്യം X വിജയനഗരം
 • ഹാൽഡിഘട്ട് യുദ്ധം – 1576 – അക്ബർ X റാണാ പ്രതാപ്
 • കർണാൽ യുദ്ധം – 1739 – നാദിർ ഷാ X മുഹമ്മദ് ഷാ
 • പ്ലാസി യുദ്ധം – 1757 – റോബർട്ട് ക്ളൈവ് X സിറാജ് ഉദ് ദൗള
 • വാണ്ടിവാഷ് യുദ്ധം – 1760 – ബ്രിട്ടീഷുകാർ X ഫ്രഞ്ചുകാർ
 • മൂന്നാം പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധം – 1761 – അഫ്ഗാൻ X മറാത്തർ
 • ബക്‌സാർ യുദ്ധം – 1764 – ഹെക്ടർ മൺറോ(ബ്രിട്ടൻ) X ബംഗാൾ, അവധ് നവാബുമാരുടെയും ഷാ ആലം രണ്ടാമന്റെയും സംയുക്തസേന

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *