സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ – അന്തിമ ഉത്തരസൂചിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് പി.എസ്.സി. നടത്തിയ പരീക്ഷയുടെ അന്തിമ ഉത്തരസൂചിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഈ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഉത്തരസൂചിക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ 1നാണ് പരീക്ഷ നടന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *