ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ തുരങ്കപാത തുറന്നു

Asia's largest tunnel udhampur ramban

ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ തുരങ്കപാത പ്രധാനമന്ത്രി ഗതാഗതത്തിനായി തുറന്നു കൊടുത്തു

  • റോഡ്:- ദേശീയ പാത 44 (പഴയ എൻ എച്ച് 1 എ)
  • സ്ഥാനം:- ഉധംപുരിനും റംബാനും ഇടക്ക്
  • ദൂരം:- 10.89 കിലോമീറ്റർ
  • പണി പൂർത്തിയാക്കാനെടുത്ത സമയം :- 4 വർഷം
  • നിർമിച്ചത് :- ലീസിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *